shape

+31 (0)318-656920

Storingen & onderhoud

Support

Klantportaal

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Welnet B.V.

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden

1. Artikel 1 ALGEMEEN

1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

1.2 Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke of (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

2. Artikel 2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door ons is vermeld. 2.2 Indien een aanbieding vergezeld gaat van demo’s, tekeningen, begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden of digitale informatie op producten, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden geretourneerd. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, gekopieerd, gecached of aan derden ter inzage gegeven worden of worden verstrekt.

3. Artikel 3: LEVERING

3.1 Wij behouden ons het recht voor opdrachten c.q. bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel uitsluitend onder rembours of à contant te leveren.

3.2 De door ons opgegeven levertijden zijn indicatief en niet als fatale termijn te beschouwen. Opgave van de levertijd geschiedt door ons altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is opgegeven.

3.3 De wijze van verpakking en van verzending wordt bepaald door Welnet B.V.

3.4 Levering vindt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, plaats af ons bedrijf of magazijn.

3.5 Wij behouden ons het recht voor de goederen onder rembours te leveren of vooruitbetaling van wederpartij te verlangen.

3.6 Vermeldingen van gegevens van welke aard ook, vermeld in catalogi, brochures, prijslijsten of andere drukwerken geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze gegevens zijn echter slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door Welnet B.V. schriftelijk is bevestigd.

3.7 Iedere door Welnet B.V. ontvangen opdracht geldt als onherroepelijk.

3.8 De overeenkomst geldt als gesloten na ontvangst van de aanvaarding van een aanbod, tenzij Welnet B.V. binnen veertien dagen na die ontvangst haar aanbod schriftelijk heeft herroepen.

4. Artikel 4 ANNULERING

4.1 Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren zal, indien wij met deze ontbinding instemmen, 15% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening worden gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

5. Artikel 5 PRIJZEN

5.1 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
– Bij diensten gebaseerd op uurtarief
– bij goederen, gebaseerd op levering af ons bedrijf of magazijn
– exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten
– exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering
– exclusief installatie- en instructiekosten, vermeld in Nederlandse valuta

– eventuele koerswijzigingen worden doorberekend
– exclusief telefoon- of telecommunicatiekosten

5.2 Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging zullen worden vermeld.

6. Artikel 6 OVERMACHT

6.1 Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

6.2 In dat kader wordt onder overmacht in de contractuele relatie met onze wederpartijen in ieder geval verstaan een zodanige storing of belemmering van de telecommunicatievoorzieningen van derden welke normale doorgifte van telecommunicatiediensten gedurende kortere of langere tijd verhindert.

6.3 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

6.4 Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

6.5 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

6.6 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

7. Artikel 7 INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1 Alle prototypes, demo’s, tekeningen, ontwerpen, diagrammen, pakket van eisen, schetsen, modellen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven ons onvervreemdbaar eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken.

7.2 Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van de door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.

7.3 Wederpartij vrijwaart ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldends zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in punt 7.2 genoemde garantie.

7.4 Wij behouden te allen tijde het auteursrecht voor op de door ons al dan niet in opdracht ontwikkelde software.

8. Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Behoudens opzet of grove schuld onzerzijds, zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard en omvang dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden die voortvloeit uit de uitvoering van de gesloten overeenkomst.

8.2 In geen geval zijn wij aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

8.3 Ook indien de wederpartij of een derde wijzigingen aanbrengt in de door ons ontwikkelde software of geleverde hardware sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade.

8.4 Wij kunnen nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van welk bestand dan ook dat door wederpartij of derden op het Internet wordt geplaatst. Ook kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen welke kunnen ontstaan door het bekijken of uitvoeren van een bestand door de wederpartij. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om kwetsende, discriminerende of aanstootgevende teksten van het Internet te verwijderen en in voorkomende gevallen aangifte te doen bij de betreffende overheidsinstanties. Bij herhaalde  overtreding behouden wij ons het recht voor de wederpartij van het Internet af te sluiten.

8.5 Indien ondanks de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld onder aansprakelijkheid onzerzijds rechtens wordt aangenomen zal de omvang van onze aansprakelijkheid het totale bedrag van de betreffende overeenkomst of deellevering nooit te boven gaan.

8.6 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor zuivere vermogensschade zoals winstderving, stagnatieschade, eputatieschade, etc.

9. Artikel 9 RECLAMES

9.1 Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 5 werkdagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

9.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 10 werkdagen na de factuurdatum.

9.3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

9.4 Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

9.5 Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld, echter met dien verstande dat dit slechts dat deel van de factuur betreft waarop reclame gegrond wordt geacht.

9.6 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

10. Artikel 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Geleverde goederen en programmatuur blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald.

10.2 Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.

10.3 Ontbinding en terugname laten onverlet ons recht op vergoeding voor schade of verlies. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

11. Artikel 11 BETALING

11.1 Internetabonnementen worden vooraf, per kwartaal of jaar gefactureerd.

11.2 Servicecontracten worden vooraf, per maand gefactureerd. Tenzij anders overeengekomen is.

11.3 Cursussen worden voor aanvang gefactureerd.

11.4 Betaling dient te geschieden zonder enige korting in tijd of enig andere vorm of beroep op opschorting of verrekening, middels een incassoopdracht, pin-betaling of a contant.

11.5 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

11.6 Ingeval de wederpartij:
a. failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. enige uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij onze dienstverlening op te schorten, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op schadevergoeding van kosten, schaden en rente.

11.7 Indien betaling niet binnen de in 11.4 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

11.8 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht.

12. Artikel 12 GARANTIE

12.1 Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zal Welnet B.V. gedurende een periode van twaalf maanden na levering ontwerp en fabricagefouten in geleverde nieuwe apparatuur zonder berekening herstellen, indien niet aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan, de apparatuur daardoor niet in essentie voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van opdrachtgever en indien de betreffende zaken bij Welnet B.V. worden aangeleverd.

12.2 De bovenvermelde garantie strekt nimmer verder dan de garantiebepalingen van de desbetreffende fabrikant c.q. importeur en wordt derhalve zonodig door diens bepalingen beperkt.

12.3 Alle programmatuur is van garantie uitgesloten.

12.4 Herstel van verloren gegane gegevens valt nimmer onder garantie.

12.5 Reparatie van door Welnet B.V. geleverde zaken, welke niet door Welnet B.V. is uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, zoals bij voorbeeld brand of waterschade of vanwege anderszins niet aan Welnet B.V. toe te rekenen oorzaken, doen iedere garantie vervallen.

12.6 Welnet B.V. is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie jegens Welnet B.V..

12.7 Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Welnet B.V.

12.8 Kosten van voorrijden vallen niet onder garantie.

13. Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

13.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.